Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ,,SKLEP.WIEZOWIEC.COM.PL’’

I. Definicje

1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta; adres: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kolejowa 10 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. +48 74 81 52 233, tel. +48 74 81 51 307, tel.691 055 423 e-mail: biuro@wiezowiec.com.pl , krzysztof.lesniak@wiezowiec.com.pl

2. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA w ramach Sklepu Internetowego lub osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu;

3. Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

4. Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień
i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;

5. Koszyk zakupowy: lista Produktów wybranych przez Klienta w Sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia;

6. Materiał: wszelkie materiały i informacje (np. wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich, a zamieszczone przez Klientów lub inne podmioty w Serwisie;

7. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;

8. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

9. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;

10. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA pod adresem sklep.wiezowiec.com.pl z wykorzystaniem którego HURTOWNIA BUDOWLANA WIEŻOWIEC świadczy usługi wymienione w Regulaminie;

11. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, działający pod adresem sklep.wiezowiec.com.pl

12. Sklep Stacjonarny: obiekt handlowy stanowiący PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Adres stacjonarny: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kolejowa 10 57-200 Ząbkowice Śląskie;

13. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA,
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

14. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną: umowa zawierana pomiędzy Klientem
a PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie
z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

15. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134);

16. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

17. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Brodziszów 52A, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zarejestrowane
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115644, NIP 8870003765, Regon 890500905, o kapitale zakładowym 265000zł

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu

1. Administratorem Serwisu jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA. 

2. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:

a. rejestracja i logowanie Klienta do Sklepu Internetowego,

b. założenie i prowadzenie Konta,

c. wyszukiwanie Produktów przy wykorzystaniu wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki,

d. dodawanie wybranych Produktów do Koszyka zakupowego,

e. złożenie zamówienia, 

f. wyrażanie opinii (ocen i komentarzy) na temat Produktów oraz Materiałów,

g. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta), 

h. wyświetlanie zawartości Serwisu,

i. udostępnianie informacji o Produktach w ramach funkcjonalności „Podziel się”,

j. kontaktowanie się z PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA za pośrednictwem formularza kontaktowego,

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,

b. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,

c. dostęp do Internetu,

d. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,

e. minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli,

f. włączona obsługa plików cookies,

5. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Serwisie usługami poprzez Dział Obsługi.

6. Poszczególne usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA usługi udostępnionej w Serwisie:

a. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,

b. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Klienta w Serwisie,

c. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wypełnienia
i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a. opuszczenia przez Klienta Serwisu, lub

b. dezaktywacji Konta, lub

c. rezygnacji z danej usługi.

9. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA w Serwisie ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać z PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypowiadając ją.

10. Klient, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, musi poinformować o swojej decyzji Dział Obsługi w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres krzysztof.lesniak@wiezowiec.com.pl, co nie chybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa
o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

11. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.

12. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do:

a. modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,

b. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu innych niż opisane w pkt. 11 powyżej. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA informuje Klientów
o tych przerwach, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Klienci zarejestrowani w Serwisie mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie.

13. Regulamin udostępniany jest przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA w Serwisie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

III. Konto

1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, dodawania komentarzy, zapisywania ulubionych treści oraz przeglądania historii zakupów.

2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, w razie korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu (w szczególności dokonania zakupu wraz z dostawą) należy podać dodatkowe niezbędne dane. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu przez Klienta pozwala na korzystanie z funkcji Serwisu.

IV. Zasady korzystania z Serwisu

1. Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania
z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a. korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b. umieszczania Materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA niezwłocznie usunie takie Materiały,

c. korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),

e. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,

f. korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Klient powinien powiadomić niezwłocznie PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania czy odmówienia ich publikacji w szczególności z następujących przyczyn:

a. naruszenie zasad bezpieczeństwa Serwisu,

b. dopuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,

c. zamieszczanie Materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d. zamieszanie Materiałów, które ze względu na ich jakość merytoryczną lub techniczną nie mogą być umieszczone w Serwisie lub nie są zgodne z jego charakterem,

e. naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu, bądź obowiązujących przepisów prawa,

f. działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Klientów Serwisu, PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

g. publikacja Materiałów niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub nieaktualnych,

h. powzięcie uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania i zakresu uprawnień Klienta do Materiałów.

5. W przypadku stwierdzenia przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności poprzez publikację Materiałów, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA wezwie Klienta drogą mailową do zaniechania takich działań pod groźbą usunięcia Konta. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA może tez usunąć określone Materiały. W razie ponownego naruszenia Konto Klienta zostanie usunięte, o czym zostanie on poinformowany drogą mailową. Klient, którego Materiały zostały usunięte z uwagi na naruszenie zasad korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej publikacji Materiałów bez uprzedniej zgody PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

6. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Serwisu stanowią przedmiot praw PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA lub Klienta. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA lub Klientów.

7. Każdy z Klientów przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Klienta mogą być wykorzystywane przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, w tym w celu wykonania zawartej
z PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWO – HANDLOWYM ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich Materiałów przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA uprawniającej do:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.

9. Klient zamieszczający w Serwisie Materiały, w tym zdjęcia przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar (wielkość pliku) może być zmieniony celem dostosowania do wymagań Serwisu.

10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie,
w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, należy składać za pośrednictwem poczty na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kolejowa 10 57-200 Ząbkowice Śląskie lub poczty elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.lesniak@wiezowiec.com.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji składanych pocztą Klient powinien podać adres korespondencyjny, a w przypadku reklamacji składanych pocztą elektroniczną adres e-mail, na który PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA udzieli odpowiedzi. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego
o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Klient złożył reklamację, chyba że Klient zażąda innej dostępnej formy. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym
w rozdziale IX Regulaminu.


V. Zamówienie Produktów i Płatność

1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz telefonicznie poprzez kontakt ze Sklepem Stacjonarnym. W Sklepie Internetowym Klient może nabywać Produkty po założeniu Konta. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

a. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym pod adresem sklep.wiezowiec.com.pl

b. telefonicznie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta w Sklepie Stacjonarnym.

3. Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług i inne podatki oraz cła), podane są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta, uzgodnionych kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym
w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne wybrane usługi), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. W przypadku wybrania w toku procedury składania zamówienia pola „Mój sklep” lub wybrania opcji Odbioru osobistego cena Produktu może się zmienić i zostanie wskazana w Koszyku zakupowym. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym.

4. Na procedurę składania zamówienia w Sklepie Internetowym składają się:

a. w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez sklep, (4) płatność,

b. w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez sklep, (4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.

5. Potwierdzenie rejestracji zamówienia następuje w terminie do 2 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu rejestracji zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy bądź odbioru. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.

6. Zamówienia nieopłacone lub - w przypadku zamówień „za pobraniem” - niepotwierdzone
w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji zamówienia przez sklep będą anulowane.

7. Klient, składając zamówienie w Sklepie Internetowym, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w potwierdzeniu rejestracji zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Klientowi przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA potwierdzenia rejestracji zamówienia,
a w przypadku zamówień „za pobraniem” po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Dział Obsługi poinformuje Klienta
o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do realizacji w części, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA zaproponuje Klientowi realizację zamówienia w pozostałym zakresie. W przypadku anulowania lub częściowego anulowania zamówienia PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA zwraca niezwłocznie całą płatność (w przypadku anulowania całości zamówienia) bądź część płatności (odpowiadającą anulowanej części zamówienia).

9. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA prowadzi sprzedaż hurtową produktów. W przypadku zamówienia hurtowej ilości produktów PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA może wstrzymać proces zamówieniowy, aby skontaktować się z Kupującym celem ustalenia indywidualnej formy dostawy i jej kosztów. Zamówienie hurtowe rozumiane jest jako zamówienie o wadze przekraczającej 100kg.

10. Sposób płatności zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru („za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych aktualnie akceptowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA.

11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia. Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail o otrzymaniu przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA środków.

12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

13. Karty płatnicze, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

14. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić gotówką podczas odbioru przesyłki od kuriera bądź przy odbiorze w sklepie stacjonarnym.

15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej
w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony
w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty ewentualnego przewalutowania ponosi Klient.

16. Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać w godzinach jego otwarcia. Numer telefonu do Sklepu Stacjonarnego to: +48 691 055 423. Koszt rozmowy telefonicznej jest równy opłacie standardowej zgodnie z cennikiem operatora.

17. Celem złożenia zamówienia przez telefon w Sklepie Stacjonarnym Klient winien skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Sklepu Stacjonarnego i podać dane niezbędne do przyjęcia
i realizacji zamówienia, tj. numer referencyjny Produktu, ilość zamawianych Produktów, imię
i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Dział Obsługi Sklepu Stacjonarnego udziela Klientowi w czasie składania zamówienia informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów, i informuje o ich łącznej cenie, dostępnych sposobach płatności, kosztach ewentualnej dostawy Produktów oraz możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w tym o prawie odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu.

18. Po przyjęciu zamówienia Dział Obsługi Sklepu Stacjonarnego przesyła na adres e-mail Klienta podsumowanie zamówienia zawierające informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwie Produktu i liczbie zamówionych Produktów, numer zamówienia, łączną cenę, sposób
i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy bądź odbioru osobistego oraz link do niniejszego Regulaminu. W razie odmowy podania adresu e-mail bądź jego braku, dokument zawierający ww. informacje, w tym informacje o możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem przekazuje się Klientowi wraz z zamówieniem.

19. Klient na każdym etapie składania zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi, dzwoniąc na wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Odbioru osobistego i zamówień składanych telefonicznie Klient może również skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi właściwego Sklepu Stacjonarnego.


VI. Dostawa i Czas Realizacji

1. Termin realizacji zamówienia nie przekracza maksymalnie 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie
z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania produktu oraz dostawy.

2. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA.
W przypadku zamówienia „za pobraniem”, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia.

3. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia bądź podawane przez Dział Obsługi Sklepu Stacjonarnego przy zamówieniach realizowanych drogę telefoniczną.

4. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta transportem PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Towary o znacznych gabarytach lub wadze dostarczane są na zasadach określonych w pkt. 7 poniżej. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się
z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Preferowana godzina dostawy wskazana przez Klienta w zamówieniu jest przekazywana kurierowi, ale nie ma on obowiązku jej respektowania.

5. Wszystkie przesyłki niedostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg,
i każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm, dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy wskazanym przez Klienta. Pozostałe przesyłki są dostarczane na miejsce wskazane w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę
z samochodu i przekazać Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej.

6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienie sprawy. Klient zachowuje prawo odstąpienia od Umowy niezależnie od ww. okoliczności.

7. W przypadku zamówienia towarów o dużych gabarytach lub wadze Klient otrzymuje przy składaniu zamówienia informację, iż nie mogą być one dostarczone zwykłą przesyłką kurierską. Klient może odebrać je osobiście bądź skorzystać z opcji dostawy bez wyładunku. Klient obowiązany jest wówczas do samodzielnego wyładowania dostarczonych towarów.

8. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS lub wiadomością e-mail o możliwości odbioru zamówienia. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia wybranego przy składaniu zamówienia Sklepu Stacjonarnego w terminie 7 dni. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA może zażądać od osoby odbierającej towar podania numeru zamówienia oraz okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA może odmówić wydania towarów.

9. W przypadku braku dokonania odbioru przesyłki bądź Odbioru osobistego w terminie określonym w pkt 8 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia sytuacji
i wezwie go do odbioru zakupionego Produktu w terminie 7 dni. Brak odbioru Produktu w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA od Umowy.

VII. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

c. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

d. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w przypadku umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie,

e. zawarcia umowy - dla pozostałych umów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kolejowa 10 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel.+48 691 055 423, e-mail: krzysztof.lesniak@wiezowiec.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może też skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy bądź z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub też z formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Sklepu Stacjonarnego, w którym nastąpił Odbiór osobisty. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

Skutki odstąpienia od umowy

6. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zanim PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia PRZEDSIĘBIORSTWU USŁUGOWO – HANDLOWEMU ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient, który odstąpił od Umowy, winien odesłać rzecz na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kolejowa 10 57-200 Ząbkowice Śląskie lub przekazać w Sklepie Stacjonarnym, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA
o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W przypadku umów o świadczenie usług Klient, który odstępuje od Umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usług, zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA o odstąpieniu od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Rękojmia i gwarancja

1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA jest zobowiązane do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi lub w Sklepie Stacjonarnym.

4. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów
i dochodzenia roszczeń. Przykładowo pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne i będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO – HANDLOWEGO ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA.

6. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

X. Pozostałe postanowienia

1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie, a dodatkowo – w przypadku Klientów zarejestrowanych w Serwisie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kolejowa 10 57-200 Ząbkowice Śląskie. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszelkie prawa Klienta związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE ”WIEŻOWIEC” E.J.M.T. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA regulują regulaminy programów lojalnościowych.

4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl